PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA

                   W  RZESZOWIE

      INFORMATORIUM  BIBLIOGRAFICZNE

 

 

 

 

MOTYWY  I  TEMATY  W  LITERATURZE

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

 

 

 

KSIĄŻKI

 

1. Biblia a literatura polska : antologia / [wybór i oprac.] Kazimierz Bukowski. – Wyd. 3 popr. i uzup. Poznań : „Pallotinum”, 2003. – 392 s.

 

2. BRZOZOWSKA, Sabina

Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski. Opole : Wydaw. UO, 2000. – 169 s.

 

3. BRZÓSTOWICZ, Monika

Wizerunek rodziny w polskiej prozie współczesnej. Poznań : PSP, 1998. – 219 s.

 

4. CHRZANOWSKI, Maciej; TARKOWSKI, Stanisław

Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa : „Świat Książki”: „Skrypt”, 2003. – 479 s.

 

5. CZABANOWSKA-WRÓBEL, Anna

Dziecko : symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. Kraków : „Universitas”, 2003. – 383 s.

 

6. DRABAREK, Barbara; FALKOWSKI, Jacek; ROWIŃSKA, Izabella

Szkolny słownik motywów literackich. – Wyd. 4 dodr. 3. Warszawa : „Kram”, 2001. – 559 s.

 

7. DUBOWIK, Henryk

Fantastyka w literaturze polskiej : dzieje motywów fantastycznych w zarysie. Bydgoszcz : Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział, 1999. – 324 s.

 

8. GRZĘDA, Ewa

Funkcja i estetyka motywów drzewa i lasu w twórczości Juliusza Słowackiego. Wrocław : „Sudety”, 2000. – 201 s.

 

9. Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski / red. Hanna Filipkowska, Stanisław Fita. Lublin : KUL, 1999. – 291 s.

 

10. KASPRZYK, Małgorzata

Święty Franciszek w literaturze polskiej. Kalwaria Zebrzydowska : „Calvarianum”, 1993. – 103 s.

 

11. KAZIMIERSKA, Danuta

Język polski : twoja udana matura. Warszawa : Oświata, 1999. – 348 s.

Omówienie różnych motywów w literaturze poszczególnych epok

 

 

 

 

12. KŁAK, Czesław

Romantyczne tematy i dylematy : echa powstania listopadowego w literaturze, historiografii i publicystyce. Rzeszów : WSP, 1992. – 207 s.

 

13. KOLBUSZEWSKI, Jacek

Tatry w literaturze polskiej. Kraków : Wydaw. Literackie, 1982. – 662 s.

 

14. KUNCEWICZ, Piotr

Morze w literaturze. Gdynia : Kongres Kultury Morskiej, 1976. – 16 s.

 

15. Literatura i przyroda : antologia ekologiczna /  wyboru dokonał, oprac. i wstępem opatrzył Jacek Kolbuszewski. Katowice : Książnica, 2000. – 388 s.

 

16. MARKIEWICZ, Agnieszka

Szkolny słownik motywów literackich. Białystok : „Printex”, [2005]. – 575 s.

 

17. Motyw ojczyzny w liryce współczesnej : materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli w dniach 16-17 XI 1984 we Wrocławiu / pod red. Mieczysława Inglota. Wrocław : IKN ODN, 1985. – 104 s.

 

18. Motywy sakralne w twórczości Henryka Sienkiewicza : VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie [Zamość, 14-15 października 1992 r.] / [red. nauk. Lech Ludorowski]. Zamość : [Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna], 1992. – 130 s.

 

19. NOSOWSKA, Dorota

Słownik motywów literackich. Bielsko-Biała : „Park”, 2004. – 629 s.

 

20. Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok 23-26 października 1997 r. T. 1 / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 1999. – 529 s.

 

21. Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok 23-26 października 1997 r. T. 2 / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. – 670 s.

 

22. RYBA, Janusz

Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. – 178 s.

 

23. SINKO, Tadeusz

Antyk w literaturze polskiej : prace komparatystyczne. Warszawa : PWN, 1988. – 543 s.

 

24. SKIBIŃSKI, Ziemowit

Motyw księgi w poezji Cypriana Norwida. Łowicz : Miejska Biblioteka Publiczna, 1983. – 16 s.

 

25. SKIBIŃSKI, Ziemowit

Motyw księgi w poezji Mariana Piechala. Łowicz : Miejska Biblioteka Publiczna, 1980. – 16 s.

 

26. SKWARA, Marta

Motywy szaleństwa w twórczości Witkacego i Conrada : studium porównawcze. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. – 288 s.

 

27. Słownik motywów literackich : liceum : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienie, największy wybór motywów / [oprac. haseł Teresa Kosiek i in.]. Kraków : „Greg”, 2004. – 446 s.

 

28. Szkoła i nauczyciel w polskiej beletrystyce pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego : materiały pomocnicze do kształcenia historii wychowania / pod red. Tadeusza Jałmużny. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. – 85 s.

 

29. ŚLIWIŃSKI, Marian

Motywy romantyczne. Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii Kieleckiej WSP, 1999. – 234 s.

 

30. Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku / pod red. Ewy Paczoskiej i Urszuli Kowalczuk. Warszawa : [Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego], 2002. – 135 s.

 

31. Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne, 1993. – 99 s.

 

32. TRZEŚNIOWSKI, Dariusz

W stronę człowieka : Biblia w literaturze polskiej (1863-1918). Lublin : Wydaw. UMCS, 2005. – 335 s.

 

33. Wędrować, pielgrzymować, być turystą : podróż w dyskursach kultury : studia / pod red. Piotra Kowalskiego. Opole : Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego ; [Kraków] : Instytut Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. – 359 s.

 

34. Z Bogiem przez wieki : inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku : zbiór rozpraw i artykułów / pod red. Piotra Żbikowskiego. Rzeszów : WSP, 1998. – 440 s.

 

35. ZACHARSKA, Jadwiga

O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. – 196 s.

 

36. ŻBIKOWSKI, Piotr

Droga krzyżowa Polaków : motyw zsyłki na Sybir i do łagrów sowieckich w literaturze polskiej. Rzeszów : WSP, 1996. – 31 s.

 

37. ŻELAZNY, Jan

Motywy biblijne w twórczości wybitnych przedstawicieli literatury polskiej od Renesansu do Romantyzmu. T. 1. Łomża : Stowarzyszenie „Spolegliwość”, 2002. – 68 s.

 

 

 

ARTYKUŁY

 

 

38. BANOWSKA, Lidia

Miłosz wobec zła // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 25-30

 

39. BARAN, Anna

O szkolnych zmaganiach z toposem „duszyczki” // Polonistyka. – 2001, nr 9, s. 542-548

 

40. BESZCZYŃSKA, Zofia

Pisarze o snach // Guliwer. – 1997, nr 6, s. 21-26

 

41. BOBROWSKA, Barbara

Z dziejów motywu prometejskiego w literaturze polskiej: „Prometeusz” i „Syzyf” Konopnickiej // Ruch Literacki. – 1996, nr 5, s. 553-576

 

42. BRZOZOWSKA, Sabina

Motywy antyczne w romantycznych dramatach Stanisława Wyspiańskiego // Ruch Literacki. – 2004, nr 4/5, s. 487-502

 

43. BRZOZOWSKA, Sabina

Motywy dionizyjskie w liryce Młodej Polski // Zeszyty Naukowe. Filologia Polska / Uniwersytet Opolski. – Z. 39 (1999), s. 37-49

 

44. BUJNICKA, Maria

Dwór szlachecki w literaturze popularnej // W: Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej : prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu / pod red. Stanisława Uliasza. Rzeszów : WSP, 1996. – s. 171-185

 

45. CHAŁOŃSKA, Joanna

Motyw Nike we współczesnej liryce polskiej // Język Polski w Szkole Średniej. – 1986/1987, nr 1, s. 37-39

 

46. CHMIELEWSKA, Katarzyna

Dom – życie, filozofia, język // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 3, s. 68-73

 

47. CHMIELEWSKA, Katarzyna

Oswojeni ze śmiercią? Uwagi o sprawach nieprostych //Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 78-89

 

48. CHOWANIEC, Urszula

O narodzie i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 40-49

 

49. CHRZĄSTOWSKA, Bożena

Polskość a europejskość // Polonistyka. – 2004, nr 9, wkł. Matura-Egzamin Wewnętrzny, nr 2, s.32-35

 

50. CHWAŁKO, Ewa

Motyw Don Kichota w wybranych współczesnych powieściach: („Auto da fe” Eliasa Canettiego, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego, „Tańcowały dwa Michały” Edwarda Redlińskiego) // Acta Universitatis  Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 38 (2000), s. 199-219

 

51. CHWAŁKO, Ewa

Motyw walki z wiatrakami we współczesnych powieściach : przykład zastosowania metody komparatystycznej w nauce o literaturze w szkole średniej // Edukacja Humanistyczna. – 1999, nr 4, s. 47-58

 

52. CIESZYŃSKA, Aleksandra

Motyw utopii w tradycji literackiej : antyutopie w literaturze XX wieku // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 3, s. 43-47

 

53. CYRANOWICZ, Maria

Dlaczego von Kleist? Motyw samobójstwa Heinricha von Kleista w twórczości Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły i Manueli Gretkowskiej // W: Literatura polska 1990-2000 / pod red. Tomasza Cieślaka, Krystyny Pietrych. Kraków : „Zielona Sowa”, 2002. – s.346-365

 

 

 

54. CZAJKOWSKA, Agnieszka

„Szukaj prawdziwej ojczyzny” // Polonistyka. – 1998, nr 5, s. 264-269

Temat „szukania ojczyzny” w literaturze polskiej lat 80-tych i 90-tych XX wieku

 

55. DĄBROWSKI, Roman

Motyw bitwy w poematach heroikomicznych polskiego oświecenia // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie. – Z.95/96 (2000/2001), s. 47-62

 

56. DIDUSZKO, Hanna

Lustereczko, powiedz przecie... // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 3, s. 30-34

Motyw lustra, zwierciadła i jego symboliczne znaczenie

 

57. FRANASZEK, Andrzej

„Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice” : o późnej poezji Mistrzów // Polonistyka. – 1999, nr 4, s. 196-202

Starość, przemijanie, śmierć w wierszach Miłosza, Herberta, Różewicza

 

58. GAWINECKA, Diana

Motyw rusałki w trzech balladach Adama Mickiewicza i jego realizacje w wybranych utworach poetów romantycznych // Acta Universitatis  Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 42 (2003), s. 45-62

 

59. GÓRNIAK, Agnieszka

Co dalej z polskością? // Dekada Literacka. – 1997, nr 2/3, s.6-7, 11

Obrazy polskości w literaturze

 

60. GRADKOWSKI, Henryk

„Drogi” Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 2, s. 71-78

Motyw drogi w twórczości Mickiewicza

 

61. GRADKOWSKI, Henryk

Motyw artysty w poezji 20-lecia międzywojennego // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 2, s. 11-24

 

62. GRZESIAK, Ewa

Wina, kara i przebaczenie – motyw obecny w różnych utworach literackich // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 3, s. 49-52

 

63. GRZĘDA, Ewa

Motyw czarnoleskiej lipy w twórczości Juliusza Słowackiego // Acta Universitatis  Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 39 (2001), s. 55-65

 

64. HERNASOWA, Maria

O ponadczasowych motywach poezji – impresja // Warsztaty Polonistyczne. – 1998, nr 4, s. 49-51

 

65. HUTNIKIEWICZ, Artur

Listopad 1918 a literatura polska // Czasy Nowożytne. – T. 5 (1998), . 7-13

 

66. JAUKSZ, Marcin

Śródziemnomorze w literaturze XX wieku // Polonistyka. – 2005, nr 1, wkł. Matura-Egzamin Wewnętrzny, nr 3, s. 63-67

 

67. JANKIEWICZ, Leonarda

Lekcje z „domem” w temacie // Polonistyka. – 2003, nr 8, s. 492-496

 

68. JEŻ, Anna

Motyw róży w twórczości skamandrytów // Arterie. – [T.] 1 (2004), s. 93-113

69. JUNG-PIKULA, Agnieszka

Czy radości trzeba się uczyć? // Polonistyka. – 2004, nr 7, s. 438-440

Radość i afirmacja życia w literaturze

 

70. KAŁĄŻNY, Jerzy

Motyw biblioteki w literaturze // Biblioteka. – Nr 2 (1998), s. 5-14

 

71. KLICH-SIEWIOREK, Aleksandra; SZYMIK, Eugeniusz

O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera” // Polonistyka. – 1997, nr 10, s. 604-606

 

72. KORECKA-ZAPADKA, Anna

Ręka „homo faber” // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 3, s. 21-23

Ręka, dłoń jako motyw lub symbol w różnych przekazach kultury

 

73. KOSTKIEWICZOWA, Teresa

Motyw upadku mocarstw w poezji polskiej przełomu XVIII i XIX wieku // Miscellanea Łódzkie. – 1999 nr 1, s. 25-29

 

74. KOTOWICZ, Magdalena

Ku wartościom // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 533-536

Projekt lekcji na temat: Funkcjonowanie motywu drogi w tekstach współczesnych pisarzy

 

75. KOWAL, Jolanta

Motyw zemsty i mściciela w liryce porozbiorowej // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. – Z.1 (2002), s. 18-31

 

76. KOWALCZYK, Agnieszka

Rodzina jako źródło cierpień : o motywie rodziny w twórczości Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. – 2004, nr 4, s. 75-92

 

77. KOZŁOWSKA, Elżbieta

Motyw biblijnego złoczyńcy w wierszu Zbigniewa Herberta „Domysły na temat Barabasza” oraz w piosence Jacka Kaczmarskiego „Kara Barabasza” // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dydaktyka. – Z.6 (1999), s. 93-99

 

78. KRUPA, Renata

Tematy żydowskie w literaturze polskiej po roku 1968 // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). – 2003, nr 1/2, s. 34-41

 

79. KRYDA, Barbara

Zaproszenie do ogrodu // Polonistyka. – 1997, nr 1, s. 4-9

Idea ogrodu w historii literatury polskiej

 

80. KWIATKOWSKA, Agnieszka

Rozpacz jest nowa, a nadzieja stara? // Polonistyka. – 2004, nr 7, s. 415-421

 

81. KWIEK-OSIOWSKA, Janina; STANUCH, Stanisław

Małżeństwo i rodzina w literaturze polskiej : (na wybranych przykładach) // Problemy Rodziny. – 2001, nr 2, s. 48-56

 

82. LEGEŻYŃSKA, Anna

Dom w poezji // Polonistyka. – 1995, nr 6, s. 409-414

 

83. LEKARCZYK-CISEK, Barbara

Więzienie jako temat i motyw literacki w romantyzmie // Nowa Polszczyzna. – 2000, nr 4, s. 11-13

 

 

84. LELONKIEWICZ, Gabriela

Motyw nocy w poezji Leopolda Staffa // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 6 (2003), s.229-250

 

85. LESZKOWICZ-BARSZCZ, Barbara

Literackie oblicza śmierci – oblicza człowieczeństwa // Polonistyka. – 2000, nr 8, s. 468-474

 

86. ŁOZOWSKA, Katarzyna R.

Obraz polskiego dworu kresowego (rekonesans) // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 10 (1998), s. 45-64

 

87. ŁYŻBICKA, Patrycja

Po drugiej stronie // Polonistyka. – 2003, nr 5, s. 304-308

Bezdomność w literaturze i filmie

 

88. MACKIEWICZ, Antoni

Strefy ulewy i grzmotu – różne sposoby pisania o wojnie // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, nr 2, s. 166-179

 

89. MACKIEWICZ, Ewa

Motyw „danse macabre” w literaturze i sztuce jako źródło inspiracji kompozytorów XIX i XX wieku // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie. – Z. 57 (2003), s. 163-180

 

90. MAKARSKA, Maria

Zło istotą i absurdem ludzkiego istnienia // Polonistyka. – 1999, nr 8, s. 479-482

 

91. MALCZEWSKA, Jolanta

Dziwność ludzkiego istnienia, czyli topos labiryntu // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 521-526

 

92. MAZAN-MAZURKIEWICZ, Alicja

Biblijne motywy i idee w twórczości Romana Brandstaettera // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 5 (2002), s. 155-173

 

93. MIKOŁAJCZYK, Agnieszka

Motywy antyczne w twórczości Anny Kamieńskiej // Meander. – 2000, nr 1, s. 45-70

 

94. NAPIERAŁA, Aleksandra

Podróżnicy, pielgrzymi... // Polonistyka. – 2000, nr 8, s. 480-485

Motyw wędrówki, pielgrzymowania, podróży w literaturze

 

95. NAWROCKA, Aneta

Motyw domu rodzinnego w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza i „Zagładzie Domu Usherów”  E. A. Poego // Poezja Dzisiaj. – Nr 37/38 (2004), s. 164-194

 

96. OLCZYK, Beata

„Nikogo nie ma w klasie! Zwiedzamy ogrody świata!” // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 3, s. 42-45

 

97. OLKUSZ, Ksenia

Nadprzyrodzoność w świecie fikcji, czyli przeczucie jako motyw literacki w twórczości drugiego pokolenia pozytywistów // Kwartalnik Opolski. – 2004, nr 2/3, s. 47-86

 

98. OPACKA-WALASEK, Danuta

Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. – 1999/2000, nr 2, s. 78-91

99. PACHECKA, Jadwiga

Ogrody utracone // Polonistyka. – 1997, nr 1, s. 17-20

Motyw ogrodu w literaturze kresowej

 

100. PAPROCKA, Anna

Topos ogrodu w kulturze // Polonistyka. – 2000, nr 8, s. 492-497

 

101. PEPLIŃSKA, Elżbieta

Natura w zwierciadle sztuki // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 617-620

Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie

 

102. PUSTOWARUK, Marek

Między starym a nowym – motyw świata na krawędzi w literaturze „fantasy” // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 44 (2004), s. 241-252

 

103. PYSZCZEK, Grzegorz

Dwie bramy, dwa teatry, dwie krucjaty // Nowe Książki. – 1998, nr 2, s. 4-6

Tematyka zła w literaturze współczesnej

 

104. REJTER, Artur

Topos arkadii a językowy obraz świata w polskiej poezji współczesnej // Poradnik Językowy. – 2000, nr 8, s. 60-69

 

105. ROGÓŻ, Lucyna

Motyw samotności w twórczości Adama Zagajewskiego // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. – Z. 1 (2002), s. 108-120

 

106. RYBICKA, Elżbieta

Labirynt: temat i model konstrukcyjny : od Berenta do młodej prozy // Pamiętnik Literacki. – 1997, nr 3, s. 67-90

 

107. SIKORSKI, Dariusz Konrad

Słowo o końcu świata : człowiek i jego zderzenie z wojną w prozie Wittlina, Haška i Stryjkowskiego // Pogranicza. – 1998, nr 1, s. 103-108

 

108. SKIBIŃSKI, Ziemowit

Motyw księgi w poezji Czesława Miłosza // Mazowieckie Studia Humanistyczne. – 1996, nr 2, s. 75-94

 

109. SOBIERAJ, Tomasz

Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX wieku // Pamiętnik Literacki. – 2003, nr 2, s. 93-105

 

110. SZCZUROWSKA, Bożena

Zanim chleb stanie się symbolem : przygotowanie do odbioru symbolicznych znaczeń tekstów literackich // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 3, s. 24-29

 

111. SZURCZAK, Anna

Lektury licealistów : interpretacje utworów prozatorskich i dramatycznych. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne, 1998, Motyw wesela w literaturze polskiej, s. 9-23

 

112. ŚLIWIŃSKI, Piotr

Temat: Zagłada // Polonistyka. – 2004, nr 7, wkł. Matura – Egzamin Wewnętrzny, nr 1, s. 18-21

Motyw zagłady w literaturze

 

 

 

 

113. TOMALAK, Barbara

Imiona róży : o niektórych funkcjach i znaczeniach motywu róży w literaturze polskiej XIX i XX wieku // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – T. 17 (2004), s. 30-48

 

114. TOMASZEWSKA, Grażyna

Między hukiem a ciszą Apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka : (cykl lekcji) // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 9-41

 

115. TOMASZEWSKI, Feliks

Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej : „Lament świętokrzyski”, J. Wittlin „Stabat Mater”, T. Gajcy „Żegnając się z matką” // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, nr 3, s. 56-67

 

116. TOMASZEWSKI, Feliks

Rzecz o pogoni // W: Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego / pod red. Gertrudy Wichary. – Wrocław : DODN, 2002. – s. 24-32

Tematyka wojenna w literaturze polskiej

 

117. WINIEWSKI, Paweł

Motywy biblijne w „Wieży” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego // Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. – Nr 2 (2000), s. 49-55

 

118. WÓJTOWICZ, Agata

„A to Polska właśnie” – o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 36-42

 

119. WYSPIAŃSKA-SOSZYŃSKA, Olga

Oblicza wojny w wierszach Różewicza // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 309-311

 

120. ZAJĄC, Ewa

Profilowanie motywu drogi w powieściach Paulo Coelho // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – 2000, nr 5, s. 23-47

 

121. ZWIERZYŃSKI, Leszek

Motyw łez w poezji Mickiewicza: symbolika oczyszczenia i regeneracji // Pamiętnik Literacki. – 1998, nr 1, s. 39-50

 

122. ZWIERZYŃSKI, Leszek

Topika morska w poezji Adama Mickiewicza // Pamiętnik Literacki. – 2000, nr 2, s. 157-173

 

123. ŻYTKIEWICZ, Dorota

„Gdzie się podziałaś wyspo”, czyli o utopii i antyutopii // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 547-549

 

 

Uwaga:

Zestawienie zostało przygotowane na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej (Książki polskie i Artykuły z czasopism polskich) oraz na podstawie kartoteki zagadnieniowej Informatorium Bibliograficznego PBW w Rzeszowie.

Nie wszystkie pozycje wymienione w bibliografii znajdują się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

 

Rzeszów, 17.02.2006 r.                                                    oprac. Renata Kozłowska