PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

                   W RZESZOWIE

      INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

 

 

MŁODZIEŻ WSPÓŁCZESNA

POSTAWY, POTRZEBY, WARTOŚCI, ASPIRACJE

(bibliografia w wyborze za lata 2000-2007)

 

KSIĄŻKI

 

 

 

1. EWALUACJA

Ewaluacja postaw młodzieży wobec norm i wartości związanych z życiem rodzinnym, zdrowotnym i społecznym pod wpływem zajęć szkolnych „Wychowanie do życia w rodzinie” : raport z badań przeprowadzonych w szkołach ponadpodstawowych w województwie pomorskim. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2000. – 44 s.

Sygn. 35628B

 

2. FABER, Adele

Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały. Poznań : „Media Rodzina”, cop. 2006. – 183 s.

Sygn. 229504

 

3. LIBERSKA, Hanna

Perspektywy temporalne młodzieży : wybrane uwarunkowania. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. – 217 [1] s.

Sygn. 227870

 

4. MŁODZIEŻ

Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2003. – 165 s.

Sygn. 228038

 

5. OLESZKOWICZ, Anna

Bunt młodzieży : uwarunkowania, formy, skutki. Warszawa „Scholar”, 2006. – 248 s.

Sygn. 229589

 

7. TILLMAN, Diane

Wychowanie w duchu wartości : poszerzenie świata wartości 8-14 lat : program edukacyjny. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2004. -223, [1] s.

Sygn. 228118

 

 

ARTYKUŁY

 

 

9. BECKER-PESTKA, Daria

Plany edukacyjno-zawodowe młodych gdańskich sportowców // Edukacja. – 2006, nr 1, s. 58-68, bibliogr.

 

 

10. BECKER-PESTKA, Daria

Plany i aspiracje młodych Polaków // Auxilium Sociale. – 2005, nr 1, s. 92-104, bibliogr.

 

11. BECKER-PESTKA, Daria

Pokolenie nadziei i szans // Edukacja i Dialog. – 2006 nr 2, s. 39-42

 

12. BILIŃSKA-SUCHANEK, Ewa

Gdy słowo boli : brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania // Edukacja. – 2005, nr 2, s. 5-14

 

13. BOGAJ, Małgorzata

Przemiany aspiracji edukacyjnych młodzieży (1945-2004) // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 38-45, bibliogr.

 

14. BRONIKOWSKI, Marcin

Wpływ sportu na poziom percepcji wartości społeczno-moralnych 12-16 letniej młodzieży w Polsce // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 9-10, s. 17-20

 

15. CYBAL-MICHALSKA, Agnieszka

Obraz zjednoczonej Europy w świadomości młodzieży // Wychowanie na co Dzień.- 2001, nr 6, 6-9,

 

16. CZAPKA, Elżbieta

Postawy młodzieży wobec norm prawnych i moralnych regulujących sposób zdobywania środków do życia : na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego // Polityka Społeczna, 2005. – nr 7, s. 22-26

 

17. DUCZYŃSKA, Iwona

Świat wartości // Problemy Narkomanii. Biuletyn/. - 2001, nr 2, s. 72-75

 

18. DYBOWSKA, Agnieszka

Problematyka młodzieżowa w krajach Europy // Nowa Edukacja Zawodowa, 2004. - nr 6, s. 9-10

 

19. DZIECI

Dzieci i młodzież w świecie mamony : wybór bibliografii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 64

 

20. DZIEWIECKI, Marek

Obojętność na katechezie czy zobojętnienie egzystencjalne? // Katecheta. - 2004, nr 7-8, s. 64-69

 

21. DZIEWIECKI, Marek

Pedagogika pragnień i aspiracji // Katecheta. - 2001, nr 5, s. 11-16

 

22. DZIEWIECKI, Marek

Współczesna kultura a formacja młodzieży // Katecheta. - 2005, nr 5, s. 16-23

 

23. DZIUBA, Sylwia, GŁOWACZ, Dorota

Wartości i wychowanie // Ergo : Miesięcznik Oświatowy. - 2005, nr 9, s. 6-8

 

24. FUDALI, Robert

Problem wiarygodności badań nad wartościami młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny. -  2006, nr 1, s. 141-149

 

 

25. GARLICKI, Jan

Pluralizm młodzieży – świadomość i postawy polityczne // Przegląd Humanistyczny. - 2002, z. 4, s. 27-51, bibliogr

 

26. GŁAZ, Stanisław

Preferencja wartości instrumentalnych a religijność młodzieży // Paedagogia Christiana. - 2005, nr 2, s. 11-124

 

27. GÓRNIEWICZ, Józef

Postawy młodzieży szkolnej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej. // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 3-6, bibliogr.

 

28. GUSZKOWSKA, Monika

Wzory kultury somatycznej u współczesnej młodzieży // Kultura Fizyczna, 2005, nr

 7-8, s. 8-10

 

29. HAJTO, Barbara

Świat wartości młodzieży gimnazjalnej z perspektywy wychowawcy i polonisty // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 34-37

 

30. HERUDZIŃSKI, Radosław

Plany edukacyjno-zawodowe uczniów technikum w świetle badań ankietowych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s. 32-34

 

31. HERUDZIŃSKI, Radosław

Plany zawodowe uczniów powiatu bełchatowskiego w świecie badań ankietowych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 35-37

 

32. HOFFMAN, Beata

Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzieży // Edukacja. -2005, nr 1, s. 65-73

 

33. IGNATCZYK, Walentyna

Postawy młodzieży akademickiej miasta Poznania wobec instytucji małżeństwa // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2005, nr 4, s. 267-285

 

34. IŁENDO-MILEWSKA, Agnieszka

Poczucie sensu życia młodzieży polskiej i niemieckiej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 1-2, s. 5-7

 

35. JAGIELSKA, Magdalena

Zalety i przywary młodego Polaka // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 11, s. 16-17

 

36. JAKLIŃSKA, Joanna

Różne oblicza piękna w opinii gimnazjalistów // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 533-539

 

37. JAKUBOWSKA, Luba

Współczesne oblicza samotności wśród młodzieży // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 4, s. 75-84

 

38. JUŚKO, Edmund

Nie całkiem po omacku // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 13-17

 

40. KAWULA, Stanisław

Młodzież wobec samobójstw i kary śmierci // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 26-31, bibliogr.

41. KLIMEK, Lilianna

Dokąd zmierza młodzież? : cele i dążenia życiowe współczesnej młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 5-8, bibliogr.

 

42. KLUZ, Tadeusz

Wartości preferowane przez młodzież a moralna ocena zachowań dewiacyjnych rówieśników // Auxilium Sociale. - 2005, nr 3-4, s. 303-319, bibliogr.

 

43. KORDZIŃSKI, Jarosław

Możliwe przyczyny negatywnych zachowań uczniów  // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 29-30

 

44. KOWOLIK, Piotr

Młodzież licealna o szczęściu rodzinnym // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 37-41

 

45. LESZCZYŃSKA, Danuta

Cele i dążenia uczniów klas maturalnych oraz motywy wyboru dalszej drogi życiowej : (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera  w Złotym Potoku). Wychowawca. – 2005, nr 1, s. 14-15

 

46. LEWOWICKI, Tadeusz

Aspiracje – szkic o kłopotach metodologicznych i dążeniach młodzieży // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 4, s. 1-9

 

47. LISIECKI, Tomasz

Żywienie jako przejaw stylu życia młodzieży rozpoczynającej studia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2004, nr 10, s. 10-14

 

48. ŁUCEWICZ, Janina

Przyczyny poszukiwania przez młodzież alternatywnych dróg rozwoju duchowego // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 12, s. 15-18

 

49. ŁYŻWIŃSKA-KUSTRA, Małgorzata

Orientacje życiowe Polaków z Nowej Huty // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 31-36

 

50. MADEJA, Danuta, KAPUŚNIAK, Bożena

Młodzież w chaosie wartości // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 8-9

 

51. MARIAŃSKI, Janusz

Postawy moralne młodzieży szkolnej w warunkach zmiany społecznej // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 5-6, s. 39-63

 

52. MASIEWICZ, Andrzej

Patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży : (analiza ankiety) // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 8-9

 

53. MATUSZCZAK, Magdalena

Co cię czeka gimnazjalisto? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s. 10-13

 

54. MAZUREK, Karolina

Postawy i działania obywatelskie młodzieży w Polsce – w aspekcie zmiany systemowej // Kultura i Edukacja. – 2005, nr 2, s. 71-81

 

55. MRÓWKA, Agnieszka

Wzory sukcesu życiowego preferowane przez młodzież i ich wzajemne związki // Edukacja, 2004, s. 67-76, bibliogr.

56. MRÓZ, Renata

Rozwijanie u uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej rozumienia związku informacji, prawa i moralności (etyki) // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 45-48

 

57. NOWAK, Danuta

Młodzież w świetle wyboru drogi życiowej // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 3, s. 7-9

 

58. NOWAKOWSKI, Piotr Tomasz

Gwiazdy, idole, autorytety. Wychowawca. - 2004, nr  9, s. 10-11

 

59. OSEWSKA, Elżbieta

Obraz współczesnej młodzieży. Katecheta. - 2001, nr 3, s. 13-14

 

60. OSTROWSKA, Krystyna

Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8

 

61. OZON, Mariusz

Jak zrozumieć młodzież? // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 3, s. 19-27

 

62. PARAFINIUK-SOIŃSKA, Janina

Młodzież wobec kultury masowej // Edukacja. – 2005, nr 1, s. 56-64

 

63. PINDERA, Michał

Poglądy młodzieży na małżeństwo i rodzinę // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 3-4, s. 125-134, bibliogr,

 

64. PIRÓG, Tomasz

Młodzież w Polsce : opinie o współczesności // Wychowawca. – 2005, nr 11, s. 7-9

 

65. PIWOŃSKI, Zdzisław

Sukces wbrew prawu? // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 5, s. 45-49

 

66. POKRZYWA, Agnieszka

Współczesny nauczyciel, uczeń, szkoła i świat // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1-2, s. 24-26

 

67. POSPISZYL, Kazimierz

Zachowanie młodzieży jako znak czasów // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2002, nr 1, s. 3-24

 

68. PRAJSNER, Mira

Pokolenie JP 2 – rzeczywistość czy konstrukt // Remedium. - 2006, nr 5, wkł. s. 20

 

69. RATKIEWICZ, Wiesława

Co cenią chłopcy , a co dziewczęta  // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 27-33

 

70. ROWICKI, Leszek

Orientacje społeczne młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 3, s. 163-202

 

71. RYBARCZYK, Anna ; SZEWERA, Aleksandra

Świat wartości wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i licealistów ; analiza porównawcza // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 4, s. 9-11

 

 

 

72. RYK, Andrzej

Hierarcha wartości młodzieży polskiej i włoskiej : próba porównania // Edukacja. – 2002, nr 3, s. 41-56, bibliogr.

 

73. RYK, Andrzej

Młodzież wobec wybranych kwestii moralnych // Edukacja. – 2001, nr 2, str. 45-55, bibliogr.

 

74. SIKORA, Ewa

Plany, dążenia i cele życiowe młodzieży osiedli byłych PGR // Polityka Społeczna. – 2001, nr 8, s. 22-24

 

75. Smoleń, Monika, TYLEK, Dariusz

Młodzież uprawiająca sport walki – jej nauka, czas wolny i aspiracje życiowe // Lider. – 2002, nr 3, s. 17-18

 

76. SKOWROŃSKI, Bartłomiej

Hierarchia wartości młodzieży szkół licealnych, katolickich i powszechnych // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 19-22

 

77. SKOWROŃSKI, Bartłomiej

System wartości młodzieży szkół licealnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2004, nr 3-4, s. 5-8, bibliogr.

 

78. SOBULOWA, Władysława ; TAUSZ, Konrad

Badanie losów i postaw absolwentów  śląskich ponadpodstawowych szkół zawodowych // Polityka Społeczna. – 2002, nr 1, s. 16-21

 

79. STRZAŁKOWSKA, Anna

Małżeństwo – rodzina :  postawy młodzieży // Wychowawca. – 2002, nr 3, s. 21-23

 

80. SZCZEPANIK, Anna

Preferencje zawodowe gimnazjalistów // Edukacja i Dialog. – 2005, nr  8, s. 19-23

 

81. SZUMILAS, Krystyna

W Polsce wciąż dużo mówi się o kryzysie wychowania // Gazeta Szkolna. – 2006, nr 28-29, s. 3

 

82. SZYMKOWIAK, Rafał

Woodstockowa studnia, czyli skąd młodzież czerpie wzorce // Katecheta. – 2004, nr 12, s. 67-70

 

83. SZYMAŃSKI, Mirosław J.

Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // Edukacja. – 2002, nr 1, s. 45-56

 

84. TOMCZAK, Jolanta

O aspiracjach młodzieży wiejskiej // Polityka Społeczna. – 2003, nr 3, s. 37-38

 

85. WĘGLARZ, Józef

Ciało jako wartość w poglądach młodzieży tarnowskich szkół wyższych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 8-9, s. 19-24

 

86. WĘGLARZ, Józef

O postawie prosomatycznej inaczej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 11, s. 24-28

 

 

87. WALDOWSKI, Konrad

W poszukiwaniu lepszego świata // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 2-7

 

88. WIŁKOMIRSKA, Anna

Źródła socjalizacji politycznej a poziom akceptacji zmian społeczno-politycznych wśród młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 4, s. 103-118

 

89. WŁOSTOWSKA, Kunegunda ; FILEWICZ, Monika

Postawy prozdrowotne młodzieży licealne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 4, s. 11-15

 

90. WOŁK, Zdzisław

Perspektywy kariery młodzieży prowincjonalnej // Edukacja. – 2002, nr 2, s. 65-71, bibliogr.

 

91. WRÓBLEWSKA, Walentyna

Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów // Ruch Pedagogiczny. – 2002, nr 1-2, s. 48-61, bibliogr.

 

92. WRÓBLEWSKA, Walentyna

Transformacja a aspiracje edukacyjne studentów // Edukacja. – 2000, nr 4, s. 72-82, bibliogr.

 

93. WYSOCKA, Ewa

Strategie radzenia sobie z kryzysem w wartościowaniu oraz konsekwencje i wybrane wyznaczniki zjawisk kryzysowych wśród młodzieży akademickiej // Auxilium Sociale. – 2005, nr 2, s. 193-216

 

94. WYSOCKA, Ewa

System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 123-145

 

95. ZAJDEL. Krzysztof

Wybór gimnazjum // Nowe w Szkole. – 2002, nr 5, s. 23-24

 

96. ZAMOJSKA, Eva

Pokusy wolności : o stosunku młodzieży do wolności // Studia Edukacyjne. – nr 6 (2004), s. 155-165, bibliogr.

 

97. ZDANKIEWICZ-ŚCIGAŁA, Elżbieta ; MARUSZEWSKI, Tomasz

Ślepi na miłość // Charaktery. – 2006, nr 4, s. 22-27

 

98. ZIELIŃSKA, Joanna

Jak odnaleźć się w chaosie wartości // Edukacja i Dialog. -  2002, nr 2, s. 3-9

 

 

 

 

 

 

Rzeszów. 27.02.2007 r.                                            oprac. Ewa Kosiba